About SCET

Executive
Current location: English > About SCET > Executive

Position

Name

E-Mail

Office

Office Tel. No.

Office Manager

Cai Yuanhan

caiyuanhan@xjtu.edu.cn

506

82665843

Party secretary and graduate counselor

Yan Huiying

yanhuiying@xjtu.edu.cn

503

82664969

Graduate instructor

Yang Yan

yangyan1015@xjtu.edu.cn

506

82665836

Undergraduate instructor

Han Erjing

erjing0425@xjtu.edu.cn

506

82668954

- 801

Research secretary, subject secretary, secretary of the International Cooperation and Exchange Committee

Lin Yannan

linyannan@xjtu.edu.cn

506

82665836

Purchasing secretary

Zhou Ting

tingzhou@xjtu.edu.cn

506

82668954

- 802

General secretary

Niu Yuantian

niuyuantian@xjtu.edu.cn

506

82665843

Administrative secretary

Li Ye

ryj822.123@xjtu.edu.cn

506

82668954

- 803

OA official secretary, secretary of the Chemical Engineering Department

Wang Wei

wang.wei.1026@xjtu.edu.cn

215

82664376

Secretary of the Department of Process Equipment and Control Engineering

Jia Rui

jiarui@xjtu.edu.cn

315

82668566

Logistics secretary

Xu Zhibin

xuzhibin@xjtu.edu.cn

1st floor duty room

82667783

Secretary of the Leading scholar

Wu Pan

wupan11@xjtu.edu.cn

303

82664462